About

ቲቪፍትሒ፡

እዚናይፍትሒ፡ቲቪካብህዝቢ፡ብህዝቢ፡ንህዝቢኢሉዝተጀመረን፡ዝዓለመን፡ንብረትህዝቢኤርትራእዩ።መደብን፡ዓላማንናይዚ፡ቲቪንህዝቢኤርትራ፡ኣብዉሽጢሃገሩን፡ኣብወጻኢሃገራት፡
ኣብስደት፡ንዝነብሩን፡ሃገሮምኤርትራ፡ኣብምንታይኩነታትከምዘላ፡ንኽነግርን፡ንኸፍልጥን፡ንኽምህርን፡ንኽሕብርንዝቖመመደብዕዮእዩ።
ኣስዕብኣቢልካ፡ሰብሞያዜጋታት፡በብኣፍልጦኦም፡በብትምህርቶም፡በብኽእለቶም፡በብሞያኦም፡ንህዝቦምዝምህርሉን፡ዝምዕድሉን፡መደብዘተን፡ዓምድንዘስፍሕሉንእዩ።
እዚብደለይቲፍትሒህዝቢኤርትራኣብስደትዝቖመእዩ።ኤርትራሃገርናናይብዙሓትዓልየትን፡ብሄራትን፡ቀቢላትን፡እምነታትን፡ቛንቛታትንሃገርእያ።
ቲቪፍትሒ፡ሃገርናኤርትራ፡ብፍትሕን፡ብስርዓትንክትምራሕ፡ብቕዋምን፡ብባይቶንክትመሓደር፡ህዝብና፡ኣብሃገሩኣብትሕቲሕጊኣብሰላምን፡ኣብራህዋን፡ከይፈርሔ፡ንኽነብር፡
እትምህርን፡እትቃለስን፡ክውንንክኸውን፡ከይተሓለለት፡እተምህርቲቪኤርትራ፡እያ።ኣብኣካይዳን፡ኣመሓዳድራንዝምልከት፡ብሓላፍነትዝሕተት፡ብግሉጽነትዘቕርብ፡ነጻሓሳባትዝቕበልን፡
ሃናጺርእይቶታትዘማዕብልን፡ኣብሓሳባት፡ነቀፈታዘኤንግድን፡መሰረትሰብኣዊመሰላት፡ዘኽብርንዝሕሉን፡መደብስነጹሑፍኤርትራ፡እዩ።

Justice TV

Justice TV is from the people, by the people and for the people of Eritrea. The purpose of this TV is to serve, inform, educate and unite the Eritrean people inside Eritrea, and the those who live around the world in the diaspora.
Also, Eritrean scholars, professionals, politicians will share their experiences, by participating in different educational and motivational programs, discussions that will benefit all Eritreans. Justice TV is founded by Eritreans living in the diaspora.Our country Eritrea is rich with beautiful multi cultural ethnic groups, tribes, religions and languages. 

 

Justice TV will stand for an Eritrean nation that will be administered by the rule of law and justice where all Eritreans will live in peace and prosperity and will continue to educate relentlessly all the justice loving Eritreans.
Justice TV is a media center to practice transparency, tolerance of diverse opinions, accept criticism, and respect all human rights for all individuals.

تلفزيون العداله

                                                
 العدالة تلفزيون هي من الشعب،بلشعب وللشعب إريتريا.  والغرض من هذا التلفزيون هو خدمة إعلام وتثقيف وتوحيد الشعب الإرتري في داخل إريتريا، وأولئك الذين يعيشون في جميع أنحاء العالم .في الشتات                                                                 
أيضا، بمشاركت علماء الاريترين والمهنيين والسياسيين وتبادل الخبرات، من خلال تقديم برامج تعليمية وتحفيزية مختلفة، والمناقشات التي سوف تعود بالفائدة على جميع الاريتريين. تأسست العدالة تلفزيون بجهود الإريتريين الذين يعيشون في بلاد المهجر. اريتريا غنية  وجميلة  ومتعددة الثقافات العرقية, جماعات وقبائل وأديان ولغات متعدده.
 العدالة تلفزيون تنادى بدولة اريترية التي من شأنها أن تدار من قبل سيادة القانون والعدالة حيث سيعيش جميع الاريتريين في السلام والرخاء وسوف تستمر لتثقيف بلا هوادة عن العدالة والمحبة لكل الاريتريين.
 العدالة تلفزيون هو المركز الاعلامي ويمارس الشفافية، والتسامح مع الآراء المختلفة، وتقبل النقد، واحترام جميع حقوق الإنسان لجميع الأفراد

 


Showing 8 reactions

Please check your e-mail for a link to activate your account.
 • Yosief Tewolde
  commented 2020-07-01 02:51:28 -0700
  ከም ኣብ ትዊተር (@Seber_Angle) ኣብ ብሎግ፡ (https://SeberAngle.wordpress.com)፡ ብቐጻሊ ዝብሎ፡ ኢሰያስ ሓደዩ፡ ህግደፍ ሓደዩ፡ ሓደ ንጹር ውልቀምልኪ። ብወገን ተቓወምቲ ግን፡ ብዙሓት ማሕበራት፡ ብዙሓት ሜድያታት፡ ስኒት ዘይብሉ መኻይዶ።

  ከም ርድኢተይ፡ ናይ ዝግኑፍ ኣርኣእያ መንፈስ ዝዓሰሎ ተቓዋምነት፣ ካብ መጀመርያ ኣሉታዊ መበገሲታት ናይ ጀብሃ ውን እንተኾነ፡ ንኢሰያስ ፍናን ኮይኑዎ። ክሳብ ሎሚ፡ ብሓበራ ውን ንውልቀምልኪ ናይ ምቅዋም መሰረታት ዘይምህላዉ፡ ንሰብ ኣብ ተስፋምቑራጽ ኣብጺሕዎ ይርከብ።

  ብኸምዚ ዝመስል ውዳበታት፡ ድሕሪ ኢሰያስ ውን እንተኾነ፡ ኤርትራ ከም ሃገር ብቕዓት ክህልዋ ኣይኮነን። ካብዚ ብምብጋስ፡ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ውን ትህልዎ፡ ምስ ኢትዮጵያ ምሕባር፡ እቲ እንኮ ኣማራጺዩ እብል።
 • Zaid Bein
  commented 2017-02-02 22:40:22 -0800
  My follow Justice Seekers, so far we are doing fantastic job for our Erisat.tv. Keep going to accomplish our mission which is 10,000 justice seekers to be register here. I assure you we will make it happen. I am very proud of you & thank you for caring about our beloved Eritrean people who are murdered, tortured, Imprisoned, oppressed by the Mafia group in Asmara.
 • Efrem Tesfahiwet
  commented 2017-01-27 12:27:26 -0800
  ሰላም ኣድሚን ! ናይ ስርዓተ ነጥቢ ዝእረም ስልዝረኣኽሉ፡ ክትእርምዎ ተስፋ ይገብር።

  ቲቪ ፍትሒ!

  እዚ ናይ ፍትሒ ቲቪ፡ ካብ ህዝቢ ብህዝቢ ንህዝቢ ኢሉ ዝተጀመረን ዝዓለመን ንብረት ህዝቢ ኤርትራ እዩ።

  መደብን ዓላማን ናይ’ዚ ቲቪ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዉሽጢ ሃገሩን ኣብ ወጻኢሃገራት
  ኣብ ስደት ንዝነብሩን፡ ሃገሮም ኤርትራ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከምዘላ ንኽነግርን ንኸፍልጥን ንኽምህርን ንኽሕብርን ዝቖመ መደብ ዕዮ እዩ።

  ኣስዕብ ኣቢልካ ሰብ ሞያ ዜጋታት፡ በብኣፍልጦኦም፡በብትምህርቶም፡ በብኽእለቶም፡ በብሞያኦም፡ንህዝቦም ዝምህርሉን ዝምዕድሉን መደብ ዘተን ዓምድን ዘስፍሕሉን እዩ።

  እዚ ብደለይቲ ፍትሒ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስደት ዝቖመ እዩ። ኤርትራ ሃገርና ናይ ብዙሓት ዓሌትን፡ብሄራትን፡ ቀቢላትን፡ እምነታትን፡ ቛንቛታትን ሃገር እያ።

  ቲቪ ፍትሒ፡ ሃገርና ኤርትራ፡ ብፍትሕን ብስርዓትን ክትምራሕ፡ ብቕዋምን ብባይቶን ክትመሓደር፡ህዝብና፡ ኣብ ሃገሩ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኣብ ሰላምን ኣብ ራህዋን ከይፈርሔ ንኽነብር እትምህርን እትቃለስን ክውን ንክኸውን፡ከይተሓለለት እትምህር ቲቪ ፍትሒ እያ።

  ኣብ ኣካይዳን ኣመሓዳድራን ዝምልከት፡ ብሓላፍነት ዝሕተት፡ ብግሉጽነት ዘቕርብ፡ ነጻ ሓሳባት ዝቕበልን፡
  ሃናጺ ርእይቶታት ዘማዕብልን፡ ኣብ ሓሳባትን ነቀፈታን ዘአንግድን መሰረት ሰብኣዊ መሰላት ዘኽብርን ዝሕሉን፡ መደብ ስነጽሑፍ ኤርትራ እዩ።
 • efrem tesfay
  followed this page 2017-01-11 16:33:30 -0800
 • Teclemariam Ghebregergis
  commented 2017-01-05 13:16:45 -0800
  Thank you Gebel thank you Pilot
 • Asefaw Ghebrekidan
  commented 2017-01-04 15:43:27 -0800
  hi Gebel good job
 • Dan Daniel
  commented 2017-01-04 06:27:21 -0800
  I can’t wait!!!
 • Yosief Meharena
  followed this page 2016-12-20 23:36:07 -0800

Take Action

Eritrean Satellite Television is an international non-profit organization. Please support us by:

Donate

Sign up

Volunteer

Spread the word

Top Leaders

Top 50 Most Earned Points (All time)

Yosief Meharena 1
+5371pt earned points
Zaid Bein 2
+5275pt earned points
efrem tesfay 3
+5024pt earned points
Andebrhan Ekube 4
+4527pt earned points
Hamer Diglel 5
+3255pt earned points
Yosief Meharena 6
+3034pt earned points
Efrem Tesfahiwet 7
+2960pt earned points
Solomon Ghebrewold 8
+1270pt earned points
Yemane Ghebrekidan 9
+974pt earned points
Khalieb Abraham 10
+725pt earned points
Kidane Weldemichael 11
+585pt earned points
Anonymous 12
+515pt earned points
Tewelde Kidane 13
+480pt earned points
Abeba Abraha 14
+430pt earned points
Amanuel Mebrahtu 15
+402pt earned points
stifanos michael 16
+392pt earned points
Haile Tensae 17
+313pt earned points
Yohannes T. Berhe 18
+295pt earned points
Teclemariam Ghebregergis 19
+295pt earned points
Abdu Ali 20
+280pt earned points
Robi91 Smerr1 21
+275pt earned points
rezene yowhans 22
+262pt earned points
smuy 23
+255pt earned points
Zery Bokre 24
+245pt earned points
Mesfin Kidane 25
+240pt earned points
Asefaw Ghebrekidan 26
+235pt earned points
Biniam Biniam Garmskal 27
+233pt earned points
Kassahun Berhane 28
+230pt earned points
Shaban Mohammed 29
+210pt earned points
Tesheme Temesgen 30
+200pt earned points
Negede Tesfamariam 31
+188pt earned points
Ugbaldet G. Kidane 32
+176pt earned points
amanuel mebrahtu 33
+171pt earned points
abdu Ahmed 34
+170pt earned points
yacob sibhat 35
+170pt earned points
asgedet tesfa yohannes 36
+165pt earned points
tekle teklzghi 37
+155pt earned points
Ardel_Gash Y. Negash 38
+152pt earned points
Ali Baba Ali Baba 39
+145pt earned points
okubay hagos 40
+135pt earned points
selam fithat selam fithat 41
+130pt earned points
Haile Woldemichael 42
+130pt earned points
Saba Keleta 43
+125pt earned points
yehdego beyene 44
+125pt earned points
Habte Berhe 45
+125pt earned points
Eyassu Tesfamariam 46
+125pt earned points
Asmerom Asfaha 47
+120pt earned points
Gebrihiwet Gebremedhin 48
+120pt earned points
Tesfay Beraki 49
+120pt earned points
Yohanns Ghebrezghi 50
+115pt earned points

Upcoming Events