About

ቲቪፍትሒ፡

እዚናይፍትሒ፡ቲቪካብህዝቢ፡ብህዝቢ፡ንህዝቢኢሉዝተጀመረን፡ዝዓለመን፡ንብረትህዝቢኤርትራእዩ።መደብን፡ዓላማንናይዚ፡ቲቪንህዝቢኤርትራ፡ኣብዉሽጢሃገሩን፡ኣብወጻኢሃገራት፡
ኣብስደት፡ንዝነብሩን፡ሃገሮምኤርትራ፡ኣብምንታይኩነታትከምዘላ፡ንኽነግርን፡ንኸፍልጥን፡ንኽምህርን፡ንኽሕብርንዝቖመመደብዕዮእዩ።
ኣስዕብኣቢልካ፡ሰብሞያዜጋታት፡በብኣፍልጦኦም፡በብትምህርቶም፡በብኽእለቶም፡በብሞያኦም፡ንህዝቦምዝምህርሉን፡ዝምዕድሉን፡መደብዘተን፡ዓምድንዘስፍሕሉንእዩ።
እዚብደለይቲፍትሒህዝቢኤርትራኣብስደትዝቖመእዩ።ኤርትራሃገርናናይብዙሓትዓልየትን፡ብሄራትን፡ቀቢላትን፡እምነታትን፡ቛንቛታትንሃገርእያ።
ቲቪፍትሒ፡ሃገርናኤርትራ፡ብፍትሕን፡ብስርዓትንክትምራሕ፡ብቕዋምን፡ብባይቶንክትመሓደር፡ህዝብና፡ኣብሃገሩኣብትሕቲሕጊኣብሰላምን፡ኣብራህዋን፡ከይፈርሔ፡ንኽነብር፡
እትምህርን፡እትቃለስን፡ክውንንክኸውን፡ከይተሓለለት፡እተምህርቲቪኤርትራ፡እያ።ኣብኣካይዳን፡ኣመሓዳድራንዝምልከት፡ብሓላፍነትዝሕተት፡ብግሉጽነትዘቕርብ፡ነጻሓሳባትዝቕበልን፡
ሃናጺርእይቶታትዘማዕብልን፡ኣብሓሳባት፡ነቀፈታዘኤንግድን፡መሰረትሰብኣዊመሰላት፡ዘኽብርንዝሕሉን፡መደብስነጹሑፍኤርትራ፡እዩ።

Justice TV

Justice TV is from the people, by the people and for the people of Eritrea. The purpose of this TV is to serve, inform, educate and unite the Eritrean people inside Eritrea, and the those who live around the world in the diaspora.
Also, Eritrean scholars, professionals, politicians will share their experiences, by participating in different educational and motivational programs, discussions that will benefit all Eritreans. Justice TV is founded by Eritreans living in the diaspora.Our country Eritrea is rich with beautiful multi cultural ethnic groups, tribes, religions and languages. 

 

Justice TV will stand for an Eritrean nation that will be administered by the rule of law and justice where all Eritreans will live in peace and prosperity and will continue to educate relentlessly all the justice loving Eritreans.
Justice TV is a media center to practice transparency, tolerance of diverse opinions, accept criticism, and respect all human rights for all individuals.

تلفزيون العداله

                                                
 العدالة تلفزيون هي من الشعب،بلشعب وللشعب إريتريا.  والغرض من هذا التلفزيون هو خدمة إعلام وتثقيف وتوحيد الشعب الإرتري في داخل إريتريا، وأولئك الذين يعيشون في جميع أنحاء العالم .في الشتات                                                                 
أيضا، بمشاركت علماء الاريترين والمهنيين والسياسيين وتبادل الخبرات، من خلال تقديم برامج تعليمية وتحفيزية مختلفة، والمناقشات التي سوف تعود بالفائدة على جميع الاريتريين. تأسست العدالة تلفزيون بجهود الإريتريين الذين يعيشون في بلاد المهجر. اريتريا غنية  وجميلة  ومتعددة الثقافات العرقية, جماعات وقبائل وأديان ولغات متعدده.
 العدالة تلفزيون تنادى بدولة اريترية التي من شأنها أن تدار من قبل سيادة القانون والعدالة حيث سيعيش جميع الاريتريين في السلام والرخاء وسوف تستمر لتثقيف بلا هوادة عن العدالة والمحبة لكل الاريتريين.
 العدالة تلفزيون هو المركز الاعلامي ويمارس الشفافية، والتسامح مع الآراء المختلفة، وتقبل النقد، واحترام جميع حقوق الإنسان لجميع الأفراد

 


Showing 7 reactions

Please check your e-mail for a link to activate your account.
 • commented 2017-02-02 22:40:22 -0800
  My follow Justice Seekers, so far we are doing fantastic job for our Erisat.tv. Keep going to accomplish our mission which is 10,000 justice seekers to be register here. I assure you we will make it happen. I am very proud of you & thank you for caring about our beloved Eritrean people who are murdered, tortured, Imprisoned, oppressed by the Mafia group in Asmara.
 • commented 2017-01-27 12:27:26 -0800
  ሰላም ኣድሚን ! ናይ ስርዓተ ነጥቢ ዝእረም ስልዝረኣኽሉ፡ ክትእርምዎ ተስፋ ይገብር።

  ቲቪ ፍትሒ!

  እዚ ናይ ፍትሒ ቲቪ፡ ካብ ህዝቢ ብህዝቢ ንህዝቢ ኢሉ ዝተጀመረን ዝዓለመን ንብረት ህዝቢ ኤርትራ እዩ።

  መደብን ዓላማን ናይ’ዚ ቲቪ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዉሽጢ ሃገሩን ኣብ ወጻኢሃገራት
  ኣብ ስደት ንዝነብሩን፡ ሃገሮም ኤርትራ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከምዘላ ንኽነግርን ንኸፍልጥን ንኽምህርን ንኽሕብርን ዝቖመ መደብ ዕዮ እዩ።

  ኣስዕብ ኣቢልካ ሰብ ሞያ ዜጋታት፡ በብኣፍልጦኦም፡በብትምህርቶም፡ በብኽእለቶም፡ በብሞያኦም፡ንህዝቦም ዝምህርሉን ዝምዕድሉን መደብ ዘተን ዓምድን ዘስፍሕሉን እዩ።

  እዚ ብደለይቲ ፍትሒ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስደት ዝቖመ እዩ። ኤርትራ ሃገርና ናይ ብዙሓት ዓሌትን፡ብሄራትን፡ ቀቢላትን፡ እምነታትን፡ ቛንቛታትን ሃገር እያ።

  ቲቪ ፍትሒ፡ ሃገርና ኤርትራ፡ ብፍትሕን ብስርዓትን ክትምራሕ፡ ብቕዋምን ብባይቶን ክትመሓደር፡ህዝብና፡ ኣብ ሃገሩ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኣብ ሰላምን ኣብ ራህዋን ከይፈርሔ ንኽነብር እትምህርን እትቃለስን ክውን ንክኸውን፡ከይተሓለለት እትምህር ቲቪ ፍትሒ እያ።

  ኣብ ኣካይዳን ኣመሓዳድራን ዝምልከት፡ ብሓላፍነት ዝሕተት፡ ብግሉጽነት ዘቕርብ፡ ነጻ ሓሳባት ዝቕበልን፡
  ሃናጺ ርእይቶታት ዘማዕብልን፡ ኣብ ሓሳባትን ነቀፈታን ዘአንግድን መሰረት ሰብኣዊ መሰላት ዘኽብርን ዝሕሉን፡ መደብ ስነጽሑፍ ኤርትራ እዩ።
 • followed this page 2017-01-11 16:33:30 -0800
 • commented 2017-01-05 13:16:45 -0800
  Thank you Gebel thank you Pilot
 • commented 2017-01-04 15:43:27 -0800
  hi Gebel good job
 • commented 2017-01-04 06:27:21 -0800
  I can’t wait!!!
 • followed this page 2016-12-20 23:36:07 -0800

Take Action

Eritrean Satellite Television is an international non-profit organization. Please support us by:

Donate

Sign up

Volunteer

Spread the word

Top Leaders

Top 50 Most Earned Points (All time)

1
+6196pt earned points
2
+5185pt earned points
3
+5024pt earned points
4
+4567pt earned points
5
+3295pt earned points
6
+2960pt earned points
7
+1514pt earned points
8
+1495pt earned points
9
+720pt earned points
10
+702pt earned points
11
+515pt earned points
12
+495pt earned points
13
+480pt earned points
14
+466pt earned points
15
+402pt earned points
16
+395pt earned points
17
+377pt earned points
18
+333pt earned points
19
+285pt earned points
20
+280pt earned points
21
+275pt earned points
22
+264pt earned points
23
+245pt earned points
24
+233pt earned points
25
+230pt earned points
26
+215pt earned points
27
+210pt earned points
28
+200pt earned points
29
+188pt earned points
30
+185pt earned points
31
+171pt earned points
32
+170pt earned points
33
+170pt earned points
34
+155pt earned points
35
+152pt earned points
36
+145pt earned points
37
+145pt earned points
38
+135pt earned points
39
+130pt earned points
40
+125pt earned points
41
+125pt earned points
42
+120pt earned points
43
+120pt earned points
44
+120pt earned points
45
+112pt earned points
46
+112pt earned points
47
+110pt earned points
48
+110pt earned points
49
+110pt earned points
50
+110pt earned points

Upcoming Events